27.877 actieve gebruikers en 5 spelers nu online

Aanmelden als een nieuwe speler
112Simulator.nl

Als speler heb jij de controle over een 112-meldkamer in een plaats naar jouw keuze! Stuur je eigen hulpdiensten op pad en red het leven van de slachtoffers. Je kunt spelen in je eigen woonplaats, je kunt samenwerken met andere spelers. Via de topscorelijsten werk je jezelf hogerop. Lukt het jou helemaal bovenaan te eindigen?

Best browsersupport


Registreren

Inloggen

Welkom terug!

Ben je al speler? Log dan snel in op 112Simulator en speel met ons mee.

Wachtwoord vergeten?

Inloggen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 05-02-2013.

1. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van 112Simulator.nl
De eigenaar/rechthebbende van 112Simulator.nl, Cavea Creative (K.v.K. nummer 59941510) (hierna “112Simulator.nl” of “wij”) verlenen jou toestemming de website van 112Simulator.nl te openen en te gebruiken, mits je deze Algemene Voorwaarden en ons privacy beleid accepteert en naleeft.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van 112Simulator.nl en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 112Simulator.nl en haar gebruikers en op alle aanbiedingen die 112Simulator.nl doet. Door het bezoek aan en/of gebruik van deze website verklaar je deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. 112Simulator.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Het wordt aangeraden deze bepalingen en voorwaarden zelf regelmatig opnieuw te bekijken. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in deze algemene voorwaarden zal dit via het nieuwssysteem kenbaar worden gemaakt.

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'gebruiker' dan wordt bedoeld: een persoon op wiens naam een account is geregistreerd bij 112Simulator.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door 112Simulator.nl.

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'website' dan wordt bedoeld: www.112simulator.nl

Op alle overeenkomsten tussen 112Simulator.nl en de gebruiker en alle aanbiedingen van 112Simulator.nl aan de gebruiker, is Nederlands recht van toepassing.

2. Aansprakelijkheid
Alle informatie die 112Simulator.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen, zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden, is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. 112Simulator.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of voor andere materiële en niet-materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of voor het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en/of voor de door 112Simulator.nl verzonden e-mails. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de 112Simulator.nl. 112Simulator.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op 112Simulator.nl en/of in andere elektronische communicatie, zoals e-mails, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geisoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. 112Simulator.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan. 112Simulator.nl garandeert niet dat de website of content beschikbaar, ononderbroken of foutloos zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de website of de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat er mee akkoord dat 112Simulator.nl niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de website. Voor zover uit hoofde van dwingendrechtelijke wetsbepalingen is toegestaan, zijn wij niet verantwoordelijk voor, en wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, voor schade die je kunt lijden als gevolg van het gebruik van de website. Voor zover niet anders is bepaald door dwingendrechtelijke wetsbepalingen is enige aansprakelijkheid van 112Simulator.nl te allen tijde beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag dat door jou in verband met het gebruik van de website aan ons is betaald in de drie maanden onmiddellijk voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Je gaat ermee akkoord dat alle uitsluitingen en beperkingen in dit artikel 2 van toepassing zijn op alle schades, verliezen, vorderingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook, al dan niet uit hoofde van overeenkomst, als gevolg onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins. Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart de gebruiker 112Simulator.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen en boetes, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

2.1 Voorwaarden van de gebruiker worden uitgesloten.
2.1 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Gebruik van de website (reglement)
3a Om een of meerdere faciliteiten van de website te kunnen gebruiken ben je verplicht om je als gebruiker te registreren op de website. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens. Door middel van een activatielink in een e-mail wordt je e-mailadres gecontroleerd. Als je jonger bent dan achttien jaar, heb je mogelijk toestemming van je ouders nodig om 112Simulator.nl te mogen spelen, als de wetten in jouw land dat vereisen.
3b Je mag hooguit één account aanmaken en beheren op 112Simulator.nl.
3c Iedereen die 112Simulator.nl gaat spelen moet zijn/haar eigen persoonlijke account aanmaken. Je mag niemand helpen een account aan te maken of een account voor iemand anders aanmaken.
3d Je bent verantwoordelijk en zelf aansprakelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van je account en je wachtwoord die je in verband met de website gebruikt en je dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat deze vertrouwelijk en veilig worden bewaard en correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden bekend worden gemaakt. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die op jouw account plaatsvinden. Je dient ons er direct van op de hoogte te stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat je wachtwoord (waarschijnlijk) bekend is geworden bij iemand die niet bevoegd is het te gebruiken of dat het (waarschijnlijk) op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt.
3e Je mag geen accounts van vrienden of bekenden beheren. Je mag ook geen accounts overnemen van mensen die ermee stoppen.
3f Wij hebben als enige het recht een door jou gekozen gebruikersnaam of wachtwoord goed te keuren of af te wijzen. Je dient je account met een fatsoenlijke gebruikersnaam te registreren.
3g Het gebruik van de website houdt niet in de levering van computer- of telecommunicatieapparatuur, of andere apparatuur of diensten. Om de website te gebruiken heb je een internetaansluiting en deugdelijke telecommunicatieverbindingen nodig. Wij zijn niet aansprakelijk voor telefoon- of andere kosten die je eventueel moet maken om verbinding te maken met de website of om deze te gebruiken.
3h Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de computersystemen of databasebestanden van 112Simulator.nl.
3i Je mag alleen fatsoenlijk taalgebruik hanteren op de forums van 112Simulator.nl of in persoonlijke berichten of in e-mailcontact met medespelers of 112Simulator.nl.
3j Je mag geen goederen uitwisselen om een andere speler kunstmatig geld te geven of een oneerlijke concurrentiepositie te verschaffen, bijvoorbeeld op de leasemarkt.
3k Je mag niet vals spelen of de 112Simulator.nl-site of accounts van je medespelers hacken. Je mag andere gebruikers niet beledigen, bedreigen of spam naar ze sturen.
3l We proberen onze diensten zo goed mogelijk te verlenen, maar we kunnen niet garanderen dat deze altijd beschikbaar zijn en dat gegevens nooit verloren gaan.
3m Wanneer je gegevens in het systeem invoert, geef je ons het recht om deze te gebruiken. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de privacyregels van de Europese Unie. We zullen je nooit spam toesturen of een derde partij, die geen banden met 112Simulator.nl heeft, toegang geven tot je gegevens. Af en toe kun je onze nieuwsbrief toegestuurd krijgen of andere spelgerelateerde e-mails ontvangen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan geheugensteuntjes voor je wachtwoord.
3n Het is verboden programma's/applicaties/websites te ontwikkelen, te gebruiken of te promoten die spelers of jezelf geautomatiseerd gebruik laten maken van bepaalde onderdelen van de website (o.a., maar niet uitsluitend, het parelsysteem).
3o Het is niet toegestaan om reclame te maken, te adverteren, of iets anders dan spelgerelateerde zaken te promoten op 112Simulator.nl.
3o. Je verklaart dat je anderen niet te schande zult maken, misbruiken, aanvallen, hinderlijk volgen, bedreigen, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke opmerkingen zult maken of anderszins de veiligheid en/of rechten (zoals het recht op privacy en portretrechten) van anderen zult schenden.
3p. Het is verboden materiaal, van welke aard ook, te uploaden naar de servers van 112Simulator.nl.
3q. 112Simulator.nl kan alle via de website verzonden gegevens (waaronder, maar niet uitsluitend PM berichten, forumberichten) inzien wanneer 112Simulator.nl daar noodzaak inziet bij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend het vermoeden van onjuiste gedragingen op de website.

4. Gebruikerscontent
4a Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het forum, gebruikerspagina's of ander gebruikerscontent. Wij behouden ons het recht voor materiaal dat op de fora, de chatroom, de profielpagina, of enige andere interactieve berichtendienst is geplaatst te beoordelen en naar eigen inzicht en zonder kennisgeving te verwijderen.
4b 112Simulator.nl is niet verantwoordelijk voor geplaatste gebruikerscontent en wijst derhalve uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot geplaatste gebruikerscontent, alsmede met betrekking tot alle acties die voortvloeien uit jouw deelname of die van een andere gebruiker aan de chatroom, fora of andere gebruikerscontent.

5. Opschorting/stopzetting dienstverlening
5a 112Simulator.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de gebruiker op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
5b 112Simulator.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de gebruiker op te schorten of stop te zetten en daarmee de toegang tot de website te beeumlindigen indien de website gesloten zal worden. In dit geval zullen we wachten tot alle betaalperiode's zijn verstreken.
5c Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan 112Simulator.nl.
5d Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening, vanwege overtreding van een of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

6. Correspondentie
6a Alle correspondentie gaat via e-mail.
6b De gebruiker is verplicht om een e-mailadres aan 112Simulator.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan 112Simulator.nl worden doorgegeven op de manier die 112Simulator.nl voorschrijft.
6c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de gebruiker wordt geacht aangekomen te zijn.

7. Betaalde diensten
7a 112Simulator.nl biedt tegen betaling Extra Diensten (hierna de “Extra Diensten”) op de website. Deze Extra Diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het leveren van virtuele voertuigen of andere virtuele artikelen om in het spel te gebruiken.
7b Alle virtuele items die worden gekocht op de website zijn aanwezig op de servers van 112Simulator.nl en toegankelijk als je de website bezoekt, mits je deze Algemene Voorwaarden naleeft. Zij kunnen niet op jouw computer worden gedownload.
7c 112Simulator.nl kan op elk moment Extra Diensten terugtrekken of bepaalde nieuwe Extra Diensten beschikbaar stellen. Voor deze Extra Diensten dient altijd betaald te worden.
7d Indien je jonger dan 18 jaar bent, dien je voor het gebruik maken van de Extra Diensten toestemming te verkrijgen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.
7e Tenzij anders aangegeven, zijn alle vermelde bedragen verschuldigd in Euro en inclusief BTW.
7f Voor alle Extra Diensten geldt dat er sprake is van een bepaalde betaalperiode. Het recht op deze Extra diensten vervalt op het moment dat de betaalperiode verstreken is.

8.1 Aankoop van SIM-credits (herroepingsrecht)
8.1.a SIM-credits zijn het betaalmiddel op 112Simulator.nl. SIM-credits kunnen onder andere worden gekocht door middel van telefoonbetaling (SMS, betaald telefoonnummer), inwisselen van een Paysafekaart of via IDEAL. Het kan voorkomen dat een of meer betaalmogelijkheden (tijdelijk) buiten dienst zijn of (tijdelijk) niet meer worden aangeboden.
8.1.b Vraag altijd eerst toestemming aan je ouders/verzorgers wanneer je jonger bent dan 18 jaar wanneer je overgaat tot de aanschaf van SIM-credits. Lukt het niet om SIM-credits te kopen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. 
8.1.c Digitale content wordt onmiddellijk geleverd en bij aankoop wordt aanvaard dat er geen herroepingsrecht is. Ook wanneer SIM-credits nog niet zijn ingewisseld voor virtuele goederen of een VIP-account vindt geen restitutie plaats.

8.2 Betaalperiode
8.2.a. Een betaalperiode is de periode waarvoor een gebruiker een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen gebruiker en 112Simulator.nl wordt aangegaan voor de betaalperiode die de gebruiker soms zelf kan kiezen, maar soms is bepaald. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst automatisch ontbonden.
8.2.b Voor alle Extra Diensten geldt dat er sprake is van een bepaalde betaalperiode. Het recht op deze Extra diensten vervalt op het moment dat de betaalperiode verstreken is.
8.2.c Voor een VIP-account geldt de betaalperiode door de gebruiker zelf gekozen. Gebruiker heeft gedurende deze betaalperiode recht op het gebruik van het VIP-account, tenzij de algemene voorwaarden worden overtreden. (In geval van overtreding vindt geen restitutie plaats en kan de toegang tot de website worden ontzegd).
8.2.d Voor de aankoop van alle virtuele voertuigen (zowel rechtstreeks gekocht, als verkregen via de suprise koop, als verkregen als welkomstcadeau, als verkregen doormiddel van een parel aankoop) geldt de betaalperiode van drie maanden. Gebruiker koopt de voertuigen dus niet voor de eeuwigheid, maar heeft na aankoop recht om drie maanden met deze voertuigen te spelen (in de praktijk kan 112Simulator.nl het gebruik van deze voertuigen langer toestaan, maar dit is aan 112Simulator.nl).
8.2.e Wanneer een speler zijn virtuele voertuigen verwijdert (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de verkoop optie of via de ontslag optie) vindt geen enkele restitutie plaats.
8.2.f Gebruiker koopt SIM-credits die gebruiker vervolgens kan inwisselen voor virtuele producten of een VIP-account. SIM-credits blijven, in niet ingewisselde status, geldig voor één maand. Binnen deze maand dienen de SIM-credits te worden ingewisseld voor een virtueel product of een VIP-account. Na deze maand komen niet gebruikte SIM-credits te vervallen. Wanneer SIM-credits vervalen vindt geen enkele restitutie plaats.
8.2.g Parels zijn geldig voor een periode van één maand. Binnen deze maand dienen de parels te worden ingewisseld voor een virtueel product (voertuig). Na deze maand komen niet-gebruikte parels te vervallen. Wanneer parels vervallen vindt geen enkele restitutie plaats.
8.2.h Indien 112Simulator.nl de prijs van een (virtueel) product verhoogt, krijgt de gebruiker gedurende de betaalperiode waarvoor betaald is de dienst/het product geleverd voor de al betaalde prijs. Na het verstrijken van deze periode zal de gebruiker opnieuw de dienst/het product moeten aanvragen.

9. VIP-account
9a 112Simulator.nl is in principe geheel gratis te spelen. De gebruiker kan ervoor kiezen extra online content/diensten aan te schaffen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een VIP-account. Een VIP-account biedt extra voordelen ten opzichte van een gratis account. Zo heeft de gebruiker online content en diensten tot zijn beschikking die voor een gratis account niet toegankelijk zijn. 
9b Wanneer een gebruiker een VIP-account heeft gekocht op 112Simulator.nl is het niet mogelijk dit VIP-account op te zeggen. Het VIP-account kan pas verwijderd worden nadat de termijn waarvoor de gebruiker betaald heeft is afgelopen. Het is niet mogelijk geld retour te krijgen wanneer, om welke reden dan ook, niet meer gebruik kan worden gemaakt of wordt gemaakt van een VIP-account. 
9c Wanneer de betaalperiode voor een VIP-account afloopt, dan heeft gebruiker na afloop van deze periode geen recht meer om te spelen met voertuigen of andere items die uitsluitend bedoeld zijn voor spelers met een VIP-account. Wanneer je VIP-account afloopt zul je je VIP-voertuigen in bezit houden. Je raakt een gekocht KLPD voertuig dus niet kwijt. Echter dit KLPD voertuig zul je niet meer kunnen inzetten bij multimissies of bij 112-meldingen. Je kunt hem wel verkopen om een ander voertuig te kopen. Wil je een VIP-voertuig toch weer gebruiken, dan hoef je alleen maar je VIP-account te verlengen. VIP-personeelsleden worden buiten dienst gesteld. Dit betekent dus dat je niet direct je personeelslid kwijt bent, maar dat hij/zij geen invloed meer heeft op het spel. Wanneer je opnieuw een VIP-account aanschaft doet je personeelslid automatisch weer mee. Alle genoemde aanbiedingen (bijvoorbeeld ladderwagen als welkomstcadeau) gelden ook altijd wanneer je je VIP-account verlengt. Het aantal dagen dat je koopt worden opgeteld bij het aantal dagen dat nog resteert.

10. Virtuele goederen (o.a., maar niet uitsluitend voertuigen, parels)
Voor de aankoop van alle virtuele voertuigen (zowel rechtstreeks gekocht, als verkregen via de suprise koop, als verkregen als welkomstcadeau, als verkregen door middel van een parelaankoop) geldt de betaalperiode van drie maanden. Gebruiker koopt de voertuigen dus niet voor de eeuwigheid, maar heeft na aankoop recht om drie maanden met deze voertuigen te spelen (in de praktijk kan 112Simulator.nl het gebruik van deze voertuigen langer toestaan, maar dit is aan 112Simulator.nl). Wanneer 112Simulator.nl om wat voor reden dan ook stopt, geldt in een dergelijk geval dat een speler minimaal recht heeft om drie maanden met de gekochte virtuele items (o.a. voertuigen) te spelen. Daarna vervalt echter het recht om met deze voertuigen te spelen en is 112Simulator.nl vrij om de site om welke reden dan ook offline te halen.

11. Recht om diensten te weigeren
112Simulator.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12. Opzeggingen
Een 112Simulator.nl-account kan alleen verwijderd worden door een e-mail te sturen naar info@112Simulator.nl, met daarin het verzoek tot het verwijderen van een account. Een account kan alleen verwijderd worden wanneer het verzoek komt van het e-mailadres waarmee het account geregistreerd staat bij 112Simulator.nl.

13. Wijziging Algemene Voorwaarden
112Simulator.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in deze algemene voorwaarden zal dit via het nieuwssysteem kenbaar worden gemaakt. Wanneer je gebruik maakt van de website van 112Simulator.nl ga je altijd en onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden. Wanneer je niet akkoord gaat met de wijzigingen in de algemene voorwaarden dan is het niet toegestaan langer gebruik te maken van de website.

14. Melding bugs en fouten
Het kan gebeuren dat er zogenaamde bugs of fouten in het spel voorkomen, waardoor op een onvoorziene manier een bepaalde optie kan worden misbruikt. Deze bugs of fouten mogen nooit misbruikt worden en dienen altijd gemeld te worden: info@112Simulator.nl. 112Simulator.nl heeft het recht een speler de toegang tot de website te ontzeggen wanneer een speler toch misbruik maakt van bugs en fouten. Ook wanneer een speler een VIP-account heeft aangeschaft kan de toegang tot de website worden geweigerd. In geen enkel geval vindt restitutie plaats van het door de gebruiker betaalde bedrag.

15. Ontbindende voorwaarden
112Simulator.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: - 112Simulator.nl vindt dat er sprake is van onjuiste gedragingen van de gebruiker op 112Simulator.nl of richting diens medewerkers. - de gebruiker binnen 112Simulator.nl handelt in strijd met de Nederlandse wetgeving. - de gebruiker handelt in strijd met een of meer van deze voorwaarden. – in geen van deze gevallen vindt restitutie plaats van eventueel aangekochte items/virtuele producten etc.

16. Disclaimer
112Simulator.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker kan lijden.  112Simulator.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens die voortkomen uit vertragingen, niet aankomen of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door 112Simulator.nl.

17. Disclaimer 112-meldingen en andere spelgerelateerde verhalen Let op: elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval. Alle personages, gebeurtenissen, plaatsen en entiteiten zijn fictief en verhouden zich op geen enkele manier tot een werkelijkheid van bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten.


PRIVACY BELEID

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07-07-2013.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 112simulator.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat 112simulator.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 112simulator.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 112simulator.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van 112simulator.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van 'cookies' -kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst- om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van 112simulator.nl. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wil passen of uzelf uit onze bestanden wil laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: