AANMELDEN ALS NIEUWE SPELER

40.069 actieve gebruikers en 66 spelers nu online

Kruip in de huid van de hulpdiensten!

In 112Simulator kruip je in de huid van de echte hulpdiensten, meespelen is gratis! Als speler heb jij de controle over een 112-meldkamer in een plaats naar jouw keuze! Stuur je eigen hulpdiensten op pad en red het leven van de slachtoffers.


Sluit je aan bij de community!

Je kunt spelen in je eigen woonplaats, je kunt samenwerken met andere spelers. Via de topscorelijsten werk je jezelf hogerop. Lukt het jou helemaal bovenaan te eindigen? Maak de juiste keuzes en behaal de top in de scorelijsten! Ga de strijd aan met meer dan tienduizend spelers door heel Nederland!


INLOGGEN

Welkom terug op 112simulator.nl!


© Cavea Creative 2013-2017
info@112simulator.nl
KVK 59941510

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 14-12-2015.

Het spel "112Simulator.nl" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Cavea Creative (K.v.K. nummer 59941510). Aan het gebruik van 112Simulator.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door 112Simulator.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

U wordt gebruiker en speler wanneer u zich heeft geregistreerd op 112Simulator.nl en/of wanneer u van onze website gebruik maakt in de ruime zin van het woord (inloggen, spelen, rondkijken, betaalde diensten aanschaffen).

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker wordt nadrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Cavea Creative schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van het spel


1.1 In het spel "112Simulator.nl" kruipt u in de huid van een 112-meldkamer-centralist. De speler heeft in het spel de mogelijkheid zijn eigen 112-meldkamer te runnen. Zo kunnen spelers hulpverleningsvoertuigen aansturen. Het is een op tekst gebaseerd online spel.
1.2 Om 112Simulator.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en het spel gebruiken. U dient ons van correcte, complete en aan uw persoon gebonden registratiegegevens te voorzien. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens.
1.3 U dient de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Cavea Creative mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Cavea Creative heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4 Om 112Simulator.nl te gebruiken heeft u een computer, tablet of laptop en een internetaansluiting en deugdelijke telecommunicatieverbindingen nodig. Wij zijn niet aansprakelijk voor telefoon- of andere kosten die u eventueel moet maken om verbinding te maken met 112Simulator.nl of om het spel te gebruiken.
1.5 Met 112Simulator.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van het spel. Raadpleeg de privacyverklaring van Cavea Creative voor meer informatie. 112Simulator.nl verwerkt gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd, alsmede gegevens die gebruiker bewust of onbewust naar de website zend, waaronder browserinformatie en het ip-adres.
1.6 Alle correspondentie gaat via e-mail. De gebruiker is verplicht om een e-mailadres aan Cavea Creative op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Cavea Creative worden doorgegeven (info@112simulator.nl). Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de gebruiker wordt geacht aangekomen te zijn.

Artikel 2. Gebruiksregels


2.1 Het is verboden 112Simulator.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2 Daarnaast is het verboden bij 112Simulator.nl
• vals te spelen (cheaten) op welke wijze dan ook;
• het inzetten van scripts, bots of andere automatische hulpmiddelen om uw prestaties in het spel te verbeteren;
• bugs of fouten te misbruiken;
• andere spelers herhaaldelijk lastig te vallen, te vervelen of irriteren door uw gedrag, ook als dit volgens de spelregels of de wet op zich toegestaan gedrag zou zijn (griefen);
• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
• informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
• anderen te schande te maken, misbruiken, aanvallen, hinderlijk volgen, bedreigen, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke opmerkingen te maken of anderszins de veiligheid en/of rechten (zoals het recht op privacy en portretrechten) van anderen te schenden;
• reclame te maken voor commerciële producten of diensten;
• materiaal, van welke aard ook, te uploaden naar de servers van 112Simulator.nl, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven;
• accounts aan te maken onder andermans naam of zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een spelleider/beheerder van 112Simulator.nl.
2.3 Indien Cavea Creative constateert dat u bovengenoemde verboden overtreedt, of een terechte klacht hierover ontvangt, kan zij u waarschuwen. Bij herhaling kan Cavea Creative een gepaste sanctie opleggen. Cavea Creative kan naar eigen inzicht ook een sanctie opleggen zonder waarschuwing, wanneer naar inzicht van Cavea Creative sprake is van een grove schending van de algemene voorwaarden. 
De beslissing van de spelleiding is bindend, maar u heeft het recht om bij het beheer te klagen over een beslissing van de spelleiding. U dient dit zo snel mogelijk te doen na oplegging van de beslissing. De beslissing van het beheer is definitief en onherroepelijk.
2.4 Indien naar het oordeel van Cavea Creative hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het spel of de bijbehorende de computersystemen of het netwerk van Cavea Creative of derden, in het bijzonder door hackpogingen, denial of service aanvallen, misbruik van bugs of lekken in de software, is Cavea Creative gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5 Cavea Creative is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Cavea Creative gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, geen andere manier bestaat om de informatie te verkrijgen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.6 Cavea Creative kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels en/of algemene voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Cavea Creative van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels en/of algemene voorwaarden.
2.7 Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening aan de gebruiker, vanwege overtreding van deze algemene voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats, ook niet wanneer de gebruiker diensten in 112Simulator.nl heeft gekocht.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud


3.1 Cavea Creative spant zich in om het spel beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2 Cavea Creative onderhoudt 112Simulator.nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3 Cavea Creative mag van tijd tot tijd de functionaliteit van 112Simulator.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Cavea Creative zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
3.4 Een gebruiker die betaalde diensten heeft gekocht op 112simulator.nl heeft geen recht op een vergoeding op welke wijze dan ook wanneer er werkzaamheden zijn aan de website of wanneer er sprake is van onderbroken beschikbaarheid.


Artikel 4. Intellectueel eigendom en geheimhouding


4.1 Het spel 112Simulator.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Cavea Creative. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Cavea Creative, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Cavea Creative zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via 112Simulator.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Cavea Creative daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Cavea Creative zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.


Artikel 5. Vergoeding voor het spel


5.1 Voor het gebruik van 112Simulator.nl is een vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen 
van betaalde diensten. Betaalde diensten zijn onder andere: VIP-account, premium voertuigen, bepaalde upgrades in het spel, vrijspelen van bepaalde spelopties en alle aankopen via de winkel. Deze vergoeding wordt bepaald in sim-credits. U koopt deze sim-credits vooraf in.
5.2 Betaling kan worden verricht via SMS, telefoon, iDeal, creditcard, PayPal, Paysafekaart of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3 Omdat de dienst van het aankopen van sim-credits direct verricht wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
5.4 Sim-credits worden niet gerestitueerd. Cavea Creative is gerechtigd sim-credits van meer dan een jaar oud te laten vervallen.
5.5 Voor alle betaalde diensten op 112Simulator.nl geldt een bepaalde betaalperiode. Het recht op deze diensten vervalt op het moment dat de betaalperiode verstreken is.
5.6 Voor een VIP-account geldt de betaalperiode door de gebruiker zelf gekozen. Gebruiker heeft gedurende deze betaalperiode recht op het gebruik van het VIP-account in 112Simulator.nl, tenzij de algemene voorwaarden worden overtreden. (In geval van overtreding vindt geen restitutie plaats en kan de toegang tot de website worden ontzegd).
5.7 Voor alle betaalde diensten, behalve het VIP-account, geldt een betaalperiode van 186 dagen. Voor al deze diensten (waaronder maar niet uitsluitend premium voertuigen, extra spelopties, upgrades, etc.) geldt een betaalperiode van zes maanden (186 dagen). Gebruiker heeft na aankoop recht om zes maanden met deze voertuigen en/-of opties, upgrades etc. te spelen.
5.8 In de praktijk kan Cavea Creative het gebruik van deze premium voertuigen, spelopties, upgrades etc. langer toestaan, maar dit is aan 112Simulator.nl.
5.9 Wanneer de gebruiker betaalde diensten in het spel ruilt met een andere speler, deze diensten in het spel doorgeeft (bijvoorbeeld voertuigen), of wanneer gebruiker zijn account verwijdert, ontslag neemt, zijn account reset, of failliet wordt verklaard, dan heeft de gebruiker geen recht op restitutie an heeft de gebruiker geen recht op restitutie van de eventueel verwijderde of vervallen of verloren betaalde dienst(en). Wanneer een speler betaalde diensten voor een groep aanschaft, dan vervalt het recht op deze betaalde dienst wanneer hij de groep verlaat, opheft, of wanneer de oprichter of medebeheerder de gebruiker uit de groep verwijderd. Het verkopen van voertuigen binnen de spelomgeving, ontslag nemen, of verliezen (faillietverklaring), het verlaten of verliezen van een groep zijn nadrukkelijk onderdeel van het spel.
5.10 Indien Cavea Creative de prijs van een dienst verhoogt, krijgt de gebruiker gedurende de betaalperiode waarvoor betaald is de dienst geleverd voor de al betaalde prijs. Na het verstrijken van deze periode zal de gebruiker opnieuw de dienst moeten kopen.
5.11 Na het verstrijken van een betaalperiode is Cavea Creative vrij om de betreffende diensten en virtuele goederen te verwijderen. 
Wanneer alle betaalperioden zijn verstreken kan Cavea Creative om welke reden dan ook besluiten het spel 112Simulator.nl offline te halen.
5.12 112Simulator.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
5.13 Alle (betaalde) spelitems (voertuigen, upgrades, spelkarakters etc.) en alle rechten, statistieken en gegevens op 112Simulator.nl blijven eigendom van Cavea Creative.

Artikel 6. Aansprakelijkheid


6.1 Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de 112Simulator.nl of Cavea Creative. Cavea Creative staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op 112Simulator.nl en/of in andere elektronische communicatie, zoals e-mails, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
6.2 Cavea Creative kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.
6.3 Cavea Creative garandeert niet dat het spel 112Simulator.nl beschikbaar, ononderbroken of foutloos is, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de website of de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat ermee akkoord dat Cavea Creative niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de website. Voor zover uit hoofde van dwingendrechtelijke wetsbepalingen is toegestaan, zijn wij niet verantwoordelijk voor, en wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, voor schade die je kunt lijden als gevolg van het gebruik van de website.
6.4 Cavea Creative is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker kan lijden. Cavea Creative geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens die voortkomen uit vertragingen, niet aankomen of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door 112Simulator.nl en Cavea Creative.
6.4 Je gaat ermee akkoord dat alle uitsluitingen en beperkingen in dit artikel 6 van toepassing zijn op alle schades, verliezen, vorderingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook, al dan niet uit hoofde van overeenkomst, als gevolg onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins. Door het gebruiken van de website vrijwaart de gebruiker Cavea Creative van alle mogelijke rechtsvervolgingen en boetes, die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van de website, het plaatsen van een bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
6.4 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Cavea Creative beperkt tot het bedrag dat u aan sim-credits heeft gebruikt in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.5 Cavea Creative is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Cavea Creative meldt.
6.7 In geval van overmacht is Cavea Creative nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
6.8 Elke overeenkomst met bestaande personen of gebeurtenissen in 112Simulator.nl berust op louter toeval. Alle personen en gebeurtenissen zijn fictief en verhouden zich op geen enkele manier tot een werkelijkheid van bestaande personen of gebeurtenissen.

Artikel 7. Duur en opzegging


7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u begint met spelen (gebruik maakt van de website/hetspel in de breedste zin van het woord) en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2 Indien u als consument de overeenkomst aangaat, geldt deze overeenkomst tot het eind van de betaalperiode. Wanneer u daarna verder speelt geldt de overeenkomst opnieuw voor onbepaalde tijd.
7.3 Cavea Creative kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd of wanneer uw betaalperiodes zijn verlopen.
7.4 Cavea Creative is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: 
- Cavea Creative vindt dat er sprake is van onjuiste gedragingen van de gebruiker op 112Simulator.nl, of richting spelers, spelleiders of beheerders;
- de gebruiker binnen 112Simulator.nl handelt in strijd met de Nederlandse wetgeving;
- de gebruiker handelt in strijd met een of meer van deze voorwaarden;
- in geen van deze gevallen vindt restitutie of vergoeding plaats van eventueel aangekochte diensten.
7.5 Een account op 112Simulator.nl kan verwijderd worden door een e-mail te sturen naar info@112Simulator.nl, met daarin het verzoek tot het verwijderen van een account. Een account kan alleen verwijderd worden wanneer het verzoek komt van het e-mailadres waarmee het account geregistreerd staat bij 112Simulator.nl.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden


8.1 Cavea Creative mag deze voorwaarden alsook de prijzen bij uw eerstvolgende aanschaf van nieuwe sim-credits aanpassen.
8.2 Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds gekochte sim-credits.
8.3 Cavea Creative zal de wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het spel zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.4 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het spel na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen


9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met 112Simulator.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Cavea Creative gevestigd is.
9.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail (info@112simulator.nl) wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Cavea Creative wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6 Cavea Creative is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die 112Simulator.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.


Privacyverklaring Cavea Creative


Via het online spel 112Simulator.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cavea Creative acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Cavea Creative is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-12-2015.

Gebruik van persoonsgegevens


Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- uw Nickname
- uw (profiel-) foto
- Geboortedatum
- IP-adres 


- Browserinformatie

Registreren


Om 112Simulator.nl te kunnen spelen moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam, het wachtwoord, het e-mail adres en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om het spel te laten functioneren. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen betaalde diensten


Wanneer u bij ons een betaalde dienst afneemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Ingame (Prive)berichten


Op 112simulator.nl is het mogelijk een op een berichten te sturen naar een andere gebruiker. Cavea Creative kan deze (persoonlijke) berichten steekproefgewijs screenen en controleren of inzien na een klacht of een vermoeden van onjuiste gedragingen.

Aankopen sim-credits


Via 112Simulator.nl kunt u sim-credits aankopen om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten.

Betaalde diensten


Via 112Simulator.nl kunt u betaalde diensten aanschaffen die in het spel te gebruiken zijn.

Contactformulier en nieuwsbrief


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over het spel en/of diensten. Wilt u uw account verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@112simulator.nl vanaf het e-mail adres waarmee u geregistreerd staat. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens


Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. In het spel is de locatie van uw meldkamer zichtbaar voor andere spelers. Denk hier aan wanneer u uw meldkamer plaatst in uw eigen woonplaats of straat. Alle locatie gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie


Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:
- door u zelf opgegeven informatie
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.

Advertenties


Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Verstrekking aan derden


Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@112simulator.nl (KVK 599.415.10)